17th TNPA All Thailand Koi Show 2023

grand-champion

GRAND CHAMPION

Mr.Vicha Poolvaraluk

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a2

Ha-Nu-Man Prize

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a3

Tos-Sa-Kan Prize 

MR.Kitthiphong Arjsamat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a4

 Tsubaki Champion

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a5

 Male Kokugyo Prize 90 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a6

KoKugyo Prize 85 Bu

Miss Kantanat Sittiwong

Breedder : Sakai Fish Farm

a7

Male Kokugyo Prize 85 Bu

Mr. Panu Orarn

Breedder : Sakai Fish Farm

a8

 Male Kokugyo Prize 75 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a9

Kokugyo Prize 55 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Odakan Koi Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a10

Kokugyo Prize 40 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a11

Sakura Prize 85 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Odakan Koi Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a12

 Sakura Prize 65 Bu

Mr. Vicha Poolvaraluk

Breedder : Dainichi Koi Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a13

 Miyabi Prize 55 Bu

Mr. Wanchai Wongud ( Thai Crap )

Breedder :  Tamaura Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a14

 Sakura Prize 45 Bu

Mr. Wasan Singkarat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a15

 Tsubaki Prize 25 Bu

Ms. Sinjai Wongtunjai

Breedder : Tani Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a16

Winner Hikari Mujimono 90 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a17

Winner Moji 90 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a18

Winner Showa Sanshoku 85 Bu

Mr.Panu Orarn

Breedder : Sakai Fish Farm

a19

Winner Bekko 85 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a21

1st Runner Up Kohaku 80 Bu

Mr.Apiruk Phisuthikul

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a22

1st Runner Up Shiro Utsuri 80 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a23

2nd Runner Up Shiro Utsuri 80 Bu

Mr.Panu Orarn

Breedder : Sakai Fish Farm

a24

1st Runner Up Kawarigoi 80 Bu

Mr.Apiruk Phisuthikul

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a25

Winner Muji 80 Bu

Mr.Pattana Promphat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a26

Winner Kawarigoi 75 Bu

Mr.Pattana Promphat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a27

Winner Tancho 75 Bu

Dr. Borripatara Wongprachom

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a28

2nd Runner Up Taisho Sanshoku 65 Bu

Mr.Ekkanit Narethong

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a29

Winner Showa Sanshoku 65 Bu

Mr.Panu Orarn

Breedder : Sakai Fish Farm

a30

Winner B Ginrin 65 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a31

Winner Hikari Mujimono 65 Bu

Mr.Chaowut Aroonmaharat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a32

Winner A Ginrin 60 Bu

Mr.Phiphat Sangkhayanon

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a33

2nd Runner Up Male Kohaku 60 Bu

Mr.Akaraphon Ratidet

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a34

2nd Runner Up Tancho 55 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a35

Winner Showa Sanshoku 50 Bu

Mr.Wanchai Wongud

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a36

1st Runner Up Taisho Sanshoku 45 Bu

Mr.Kitiphat Suthisamphat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a37

1st Runner Up Showa Sanshoku 45 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a38

1st Runner Up Tancho 45 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a39

2nd Runner Up Kohaku 40 Bu

Mr.Panu Orarn

Breedder : Sakai Fish Farm

a40

2nd Runner Up Taisho Sanshoku 40 Bu

Mr.Kittiphat Suthisamphat

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a41

2nd Runner Up B Ginrin 40 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a42

1st Runner Up Bekko 40 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a43

Winner Taisho Sanshoku 35 Bu

Mr.Kittipat Jeamsripong

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a44

Winner Kawarigoi 35 Bu

Mr.Panu Orarn

a45

1st Runner Up Kawarigoi 35 Bu

Mr.Ananchai Tangwongsiri

a46

Winner Hikari Moyo 35 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

a47

1st Runner Up Kohaku 30 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a48

1st Runner Up B Ginrin 30 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

a49

Winner Kumonryu 30 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

a50

Winner A Ginrin 25 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

a51

1st Runner Up A Ginrin 25 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

a52

Winner B Ginrin 25 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

a53

Winner Kohaku 20 Bu

Mr.Somchi Taevanitcharoen

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

a54

2nd Runner Up A Ginrin 20 Bu

Miss Sinjai Wongtunjai

Breedder : Sakai Fish Farm

Dealer : Thainippon Fish Farm , AE KOI

Copyright © 2020 Thai Nippon Fish Farm. All Rights Reserved.

Total Page Visits: 95